Condicions Generals d'Us

Avís Legal

NOTIFICACIÓ SOBRE CESSIÓ DE DADES PERSONALS DELS USUARIS

En compliment del deure d'informació que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem a tots els usuaris de la web www.regio7.cat que la companyia INTERCOMARCALS MEDIA, S.L.U. ha estat absorbida per la societat EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A., amb CIF A-08539165, en virtut de l'escriptura pública de fusió per absorció atorgada el dia 22 de juny de 2015 davant la Notària de Barcelona la Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel, sota el seu número de protocol 1616. Aquest canvi no afectarà de cap manera a la relació que unia als usuaris amb INTERCOMARCALS MEDIA, S.L.U., que passen a ser usuaris d'EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A. Aquesta societat s'encarregarà d'ara en endavant de la gestió integra dels serveis dels usuaris de la pàgina web de manera que totes les seves necessitats, peticions i sol·licituds seran ateses de la mateixa manera com es venia fent fins ara per part d'INTERCOMARCALS MEDIA, S.L.U.

Com a conseqüència de la fusió abans esmentada, informem als usuaris de la cessió de totes les seves dades de caràcter personal que obraven en poder d'INTERCOMARCALS MEDIA, S.L.U. amb la finalitat de donar continuïtat a la relació que els uneix a partir d'ara. Les seves dades personals seran incloses dins d'un fitxer sota la responsabilitat d'EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A., qui en garanteix la seva confidencialitat.

En el cas que no hi estigui d'acord, ens ho pot comunicar a través de correu postal dirigit a EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A., Carrer Sant Antoni M. Claret, 32 - 08240 Manresa (Barcelona), aportant fotocòpia del seu DNI o document equivalent i facilitant les dades utilitzades en el moment del registre. Si en els propers 30 dies no hem rebut cap comunicació per part seva entendrem que està d'acord amb aquestes noves condiciones.

Tanmateix, recordi que en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal, tal i com s'ha indicat anteriorment.

Manresa, 31 de juliol de 2015.

1. 1. Dades identificatives

1.1. Regiˇ7 (d'ara endavant, LA COMPANYIA), és una entitat amb domicili social a 08240-Manresa, al C/ Sant Antoni Maria Claret, 32, , amb CIF és A-08539165. L'adreça de correu electrònic de contacte és regio7@regio7.cat. LA COMPANYIA es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 3760, Llibre 3109, Secciˇ 2¬, Foli 17, Fulla-40166, Inscripciˇ 1¬.

1.2. Els continguts de la pàgina web www.regio7.cat són realitzats per LA COMPANYIA. La realització del lloc web i el suport tecnològic necessari per a la seva emissió a Internet correspon a Recursos en la Red, S.L., Sociedad Unipersonal.

2. Objecte de l'Avís Legal i acceptació de l'usuari.

2.1. Aquest Avís Legal regula les condicions d'accés i utilització de la pàgina web www.regio7.cat (d'ara endavant, el lloc web) que LA COMPANYIA posa a disposició dels usuaris a Internet.

2.2. S'entén com usuari qualsevol persona que accedeixi o utilitzi el lloc web.

2.3. L'accés o utilització del lloc Web i de qualsevol de les seves pàgines per un usuari, estigui o no registrat com a tal, implica l'acceptació sense reserves per aquest del present Avís Legal. Per això, li preguem que el llegeixi atentament.

3. Modificacions de les condicions de l'Avís Legal

LA COMPANYIA podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en el lloc web. És responsabilitat de l'usuari revisar el lloc web i l'Avís Legal per mantenir-se actualitzat del seu contingut.

4. Utilització del lloc Web.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a:

4.1. Utilitzar el lloc Web, els seus continguts i serveis d'acord amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. En conseqüència, s'obliga a no utilitzar el lloc Web amb finalitats il·lícites o contràries al present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc Web o els seus serveis i impedir un normal gaudi del lloc Web per part dels altres usuaris.

4.2. No destruir, alterar, inutilitzar o deteriorar les dades, programes o documents que es trobin en el lloc Web.

4.3. No introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu que causi o pugui causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de LA COMPANYIA o de tercers.

4.4. No obtenir ni utilitzar informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatges, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc Web o dels serveis oferts en el mateix sense autorització de LA COMPANYIA.

4.5. Fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els comentaris, fòrums d'opinió, etc.) que LA COMPANYIA ofereix en el seu lloc Web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal.

LA COMPANYIA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no fossin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, LA COMPANYIA no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o d'altres eines de participació.

5. Accés al lloc Web

5.1. L'accés i/o utilització del lloc web per part de l'usuari és lliure i gratuït.

5.2. Alguns dels serveis i continguts oferts per LA COMPANYIA poden trobar-se subjectes a registre i/o a contractació prèvia i pagament d'un preu en la forma que es determini en les Condicions Generals de Registre i Contractació, les quals es posaran a disposició de forma clara per al coneixement de l'usuari.

5.3. LA COMPANYIA també podrà establir unes Condicions Particulars d'obligat compliment que regulin la utilització i/o contractació de certs productes o serveis específics oferts a l'usuari a través del lloc Web. Per això, abans d'utilitzar i/o contractar aquests productes o serveis específics, l'usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a aquest efecte per LA COMPANYIA.

5.4. Per a la utilització i/o contractació de certs productes o serveis oferts per LA COMPANYIA al seu lloc web caldrà que l'usuari es registri i aporti les seves dades personals en un formulari electrònic d'alta d'usuari, dades que l'usuari facilitarà voluntàriament. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraš i lícita i de mantenir-la actualitzada. El lliurament de les dades sol·licitades en el tràmit de registre és obligatori perquè el procés de registre com a usuari quedi ultimat i s'entendrà com a expressió inequívoca del consentiment de l'usuari per a la inclusió de les seves dades personals en la corresponent base de dades de LA COMPANYIA. Tota la informació de les seves dades personals serà recollida i tractada d'acord amb el que estipula l'apartat 6 d'aquest Avís Legal i les condicions generals de Registre i Contractació.

5.5. Està prohibit el registre i la contractació de productes i serveis del lloc web per part de persones de menys de divuit anys. Els menors d'edat han d'obtenir, degudament i amb anterioritat al seu registre, el consentiment (i acreditar-lo si se'ls ho demanés) dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec.

6. Protecció de dades personals

6.1. En compliment de la legislació espanyola, LA COMPANYIA informa l'usuari que les dades personals que se li puguin requerir com a conseqüència del registre i utilització i/o contractació de productes i serveis oferts pel lloc Web seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers amb els nivells de seguretat necessaris, amb la finalitat de garantir la protecció de les esmentades dades personals i realitzar la gestió, administració, prestació, ampliació i millora de les seves activitats per oferir-li un servei més personalitzat i eficaç.

6.2. Per més informació sobre aquest punt, li preguem que llegeixi la nostra Política de Privacitat y Protecció de Dades.

7. Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets reservats.

7.1. Els codis font, programes d'ordinador, textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructures, marques i altres elements del lloc Web estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

7.2. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual del lloc Web i dels seus continguts pertanyen, com autor d'obra col·lectiva o com cessionària a LA COMPANYIA, o en el seu cas, a terceres persones.

7.3. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de LA COMPANYIA i de tercers.

7.4. L'usuari que envia informació de qualsevol tipus a LA COMPANYIA declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.
Expressament, l'usuari reconeix assumir la responsabilitat de la informació i imatges que subministri, arribant aquesta responsabilitat, sense cap tipus de restricció, a l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa. El lloc Web no assumeix cap tipus de responsabilitat sobre el contingut d'aquestes comunicacions.

7.5. L'usuari pot visualitzar tots els elements del lloc Web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització amb finalitats comercials, la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc Web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, així com la seva modificació, alteració o descompilació, sense l'autorització de LA COMPANYIA.

7.6. LA COMPANYIA proporciona l'accés a informacions, serveis, programes o dades d'Internet que poden pertànyer a terceres persones, cas en el que LA COMPANYIA no es fa responsable d'aquests continguts ni de totes aquelles reclamacions que es poguessin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos.

7.7. Als efectes d'allò previst en l'article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, LA COMPANYIA s'oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d'aquest lloc Web amb la finalitat de realitzar ressenyes o revistes de premsa amb finalitats comercials (press-clipping) sense tenir la prèvia autorització de LA COMPANYIA.

7.8. LACOMPANYIA es reserva el dret de decidir quan una informació subministrada per un usuari o apareguda en el lloc Web va contra les polítiques i l'esperit del lloc Web i, per tant, quan es fa necessària la seva eliminació.

8. Enllaços de tercers

8.1. En el supòsit de què en el lloc Web hi haguessin enllašos o hipervincles cap a d'altres llocs d'Internet, LA COMPANYIA no exercirà cap tipus de control sobre aquest llocs i continguts. En cap cas LA COMPANYIA assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts d'algun enllaš pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles i d'altres llocs d'Internet.

8.2 LA COMPANYIA només autoritza que s'esmentin dels seus continguts en d'altres llocs web, sempre que siguin respectuosos, compleixin la legislació vigent i en cap cas no reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de LA COMPANYIA.

9. Utilizació de galetes

Alguns dels serveis del lloc web utilitzen galetes per tal de facilitar la navegació dels usuaris de manera que si tenen desactivada aquesta opció en el seu navegador és possible que el servei no funcioni correctament. Li preguem que llegeixi atentament la nostra Política de galetes.

10. Limitació de responsabilitat de LA COMPANYIA

10.1. LA COMPANYIA fa el possible per oferir la informació continguda en el lloc Web de forma veraš i sense errades. En el cas de què en algun moment es produís alguna errada d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de LA COMPANYIA, es procediria immediatament a la seva correcció de seguida que fos del seu coneixement.

LA COMPANYIA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l'ús de la informació que conté el seu lloc Web encara que manifesta haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per tal d'evitar aquest tipus d'incidències.

10.3 LA COMPANYIA queda especialment eximida de responsabilitat per deficiències de servei imputables al centre servidor o xarxes de connexió, i dels danys que qualsevol virus informàtic o bé programa maliciós pogués causar.

10.4 Com que part del contingut del lloc web procedeix dels usuaris, LA COMPANYIA no pot garantir la correcció o exactitud dels continguts abocats ni de les comunicacions emeses pels usuaris, ni tampoc la qualitat, seguretat o legalitat del que s'ofereix per tercers en el lloc web. L'usuari reconeix i accepta que la utilització del lloc web, així com la prestació dels serveis i la seva adquisició, es realitza sota el seu risc i la seva responsabilitat.

11. Comunicacions

Als efectes del present Avís Legal, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre LA COMPANYIA i l'usuari aquest haurà de dirigir-se al Servei d'Atenció al client mitjanšant correu electrònic dirigit a: regio7@regio7.cat o bé mitjançant comunicació escrita dirigida al Departament d'Atenció al Client de LA COMPANYIA, domiciliada a 08240-Manresa, al C/ Sant Antoni Maria Claret, 32.

11.2 Les comunicacions de LA COMPANYIA a l'usuari es realitzaran d'acord amb les dades aportades per aquest en el formulari electrònic de contractació del servei.

11.3. L'usuari no pot utilitzar el lloc web o eines de comunicació per recopilar adreces, enviar publicitat o bé incomplir el present Avís Legal o la Política de Privacitat. LA COMPANYIA podrà revisar o filtrar els missatges dels usuaris per tal de controlar les activitats malicioses o el contingut prohibit, però no emmagatzema els missatges permanentment. Si- us- plau, contacti amb el departament d'atenció al client per tal de denunciar la publicitat no autoritzada realitzada per d'altres USUARIS.

12. Llei aplicable y jurisdicció

12.1. Aquest Avís Legal serà interpretat i es regirà per les seves clàusules i per la legislació espanyola vigent.

12.2 Per a qualsevol controvèrsia, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de LA COMPANYIA.